01:17:59pm

Ortalama Hesaplama Kodları

Ortalama Hesaplama Kodları sayfamızda farklı yazılım dilleri için ortalama hesaplama kodlarını bulabilirsiniz.

Python İle Ortalama Hesaplama

Bu Python kodunda, ortalama_hesapla adlı bir fonksiyon tanımlanıyor. Bu fonksiyon, bir liste alıp listenin elemanlarının toplamını ve eleman sayısını hesaplayarak ortalamayı döndürüyor. Daha sonra bir sayı listesi oluşturuluyor ve bu liste üzerinde bu fonksiyon çağrılarak ortalaması ekrana yazdırılıyor.

def ortalama_hesapla(sayilar):
  toplam = sum(sayilar)
  adet = len(sayilar)
  ortalama = toplam / adet
  return ortalama

sayilar = [5, 8, 12, 3, 6]
sonuc = ortalama_hesapla(sayilar)
print("Ortalama:", sonuc)

Java İle Ortalama Hesaplama

Bu Java kodunda, OrtalamaHesaplama adlı bir sınıf tanımlanıyor. main metodu içinde bir sayı dizisi oluşturuluyor ve bu dizinin ortalaması hesaplanarak ekrana yazdırılıyor. Ortalamayı hesaplayan fonksiyon, dizi üzerinde bir döngü kullanarak elemanların toplamını buluyor ve ardından eleman sayısına bölerek ortalamayı hesaplıyor.

public class OrtalamaHesaplama {
  public static void main(String[] args) {
    int[] sayilar = {5, 8, 12, 3, 6};
    double ortalama = hesaplaOrtalama(sayilar);
    System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
  }

  public static double hesaplaOrtalama(int[] sayilar) {
    int toplam = 0;
    for (int sayi : sayilar) {
      toplam += sayi;
    }
    return (double) toplam / sayilar.length;
  }
}

Java ile ortalama hesaplama input girişi ile:

import java.util.Scanner;

public class Ortalama {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("N tane sayıyı giriniz: ");
    int n = scanner.nextInt();

    int[] sayilar = new int[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Sayıyı giriniz: ");
      sayilar[i] = scanner.nextInt();
    }

    int toplam = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      toplam += sayilar[i];
    }

    float ortalama = toplam / n;

    System.out.println("N tane sayının ortalaması: " + ortalama);
  }
}

JavaScript Ortalama Hesaplama

Bu JavaScript kodunda, ortalamaHesapla adlı bir fonksiyon tanımlanıyor. Bu fonksiyon, reduce fonksiyonu kullanarak sayı dizisinin elemanlarını topluyor. Daha sonra toplamı eleman sayısına bölerek ortalamayı hesaplıyor. Bir sayı dizisi oluşturulup bu fonksiyon çağrılarak ortalaması ekrana yazdırılıyor.

function ortalamaHesapla(sayilar) {
  const toplam = sayilar.reduce((acc, sayi) => acc + sayi, 0);
  const ortalama = toplam / sayilar.length;
  return ortalama;
}

const sayilar = [5, 8, 12, 3, 6];
const sonuc = ortalamaHesapla(sayilar);
console.log("Ortalama:", sonuc);

C# Ortalama Hesaplama Kodları

Bu C# kodunda, Program adlı bir sınıf tanımlanıyor. Main metodu içinde bir sayı dizisi oluşturuluyor ve bu dizinin ortalaması hesaplanarak ekrana yazdırılıyor. Ortalamayı hesaplayan fonksiyon, dizi üzerinde bir döngü kullanarak elemanların toplamını buluyor ve ardından eleman sayısına bölerek ortalamayı hesaplıyor.

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int[] sayilar = { 5, 8, 12, 3, 6 };
    double ortalama = HesaplaOrtalama(sayilar);
    Console.WriteLine("Ortalama: " + ortalama);
  }

  static double HesaplaOrtalama(int[] sayilar)
  {
    int toplam = 0;
    foreach (int sayi in sayilar)
    {
      toplam += sayi;
    }
    return (double)toplam / sayilar.Length;
  }
}

C Ortalama Hesaplama

Bu C dilindeki kod, bir sayı dizisinin ortalamasını hesaplamak için iki fonksiyon içerir: hesaplaOrtalama ve main. hesaplaOrtalama fonksiyonu, bir dizi ve dizinin uzunluğunu parametre olarak alır ve dizinin elemanlarının toplamını hesaplayarak ortalamayı döndürür. main fonksiyonunda ise bir sayı dizisi oluşturulur, dizinin uzunluğu hesaplanır, ardından hesaplaOrtalama fonksiyonu çağrılarak ortalaması ekrana yazdırılır.

#include <stdio.h>

float hesaplaOrtalama(int sayilar[], int uzunluk) {
  int toplam = 0;
  for (int i = 0; i < uzunluk; i++) {
    toplam += sayilar[i];
  }
  return (float)toplam / uzunluk;
}

int main() {
  int sayilar[] = {5, 8, 12, 3, 6};
  int uzunluk = sizeof(sayilar) / sizeof(sayilar[0]);

  float ortalama = hesaplaOrtalama(sayilar, uzunluk);
  printf("Ortalama: %.2f\n", ortalama);

  return 0;
}

MATLAB Ortalama Hesaplama

Bu MATLAB kodunda, mean fonksiyonu kullanılarak bir sayı dizisinin ortalaması hesaplanır. Daha sonra fprintf fonksiyonuyla bu ortalama değeri ekrana yazdırılır.

MATLAB’da istatistiksel işlemler için birçok önceden tanımlanmış fonksiyon bulunmaktadır, ve mean fonksiyonu da bu işlemi oldukça basitleştirmektedir.

% Sayı dizisi
sayilar = [5, 8, 12, 3, 6];

% Ortalamayı hesapla
ortalama = mean(sayilar);

% Sonucu ekrana yazdır
fprintf('Ortalama: %.2f\n', ortalama);

GO Ortalama Hesaplama

Bu Go dilindeki kod, hesaplaOrtalama adlı bir fonksiyon ve main fonksiyonunu içermektedir. hesaplaOrtalama fonksiyonu, bir sayı dizisi alarak dizinin elemanlarının toplamını hesaplar ve bu toplamı eleman sayısına bölerek ortalamayı döndürür. main fonksiyonunda ise bir sayı dizisi oluşturulur, hesaplaOrtalama fonksiyonu çağrılarak ortalaması ekrana yazdırılır.

Go dilinde dizi elemanlarına erişirken range kullanılmaktadır. Ayrıca, Go dilinde tamsayı bölme işlemlerinin sonucu tamsayı olduğu için, toplamı ve eleman sayısını float64 türüne çevirerek kesirli bölme gerçekleştirilmiştir.

package main

import "fmt"

func hesaplaOrtalama(sayilar []int) float64 {
  toplam := 0
  for _, sayi := range sayilar {
    toplam += sayi
  }
  ortalama := float64(toplam) / float64(len(sayilar))
  return ortalama
}

func main() {
  sayilar := []int{5, 8, 12, 3, 6}
  ortalama := hesaplaOrtalama(sayilar)
  fmt.Printf("Ortalama: %.2f\n", ortalama)
}